Vanaf 1 januari 2023: Zonnepanelen zonder BTW ?

Als zonnepanelen op of nabij een woning worden geplaatst, dan zal met ingang van 1 januari 2023 de aankoop van deze zonnepanelen onder het 0% BTW tarief gefactureerd worden.

Doordat geen BTW op de aankoop van deze panelen betaald wordt, kan er ook geen BTW teruggevraagd worden.

Met de zonnepanelen wordt energie opgewekt, welke deels (tijdelijk) teruggeleverd wordt aan het openbare net. Om deze reden wordt iedere eigenaar van zonnepanelen aangemerkt als BTW ondernemer. Deze regeling wijzigt niet.

Uitzondering nieuwbouwwoningen

Als de zonnepanelen onderdeel zijn van een nieuwbouwwoning, dan zijn de zonnepanelen een onderdeel van de woning. Over de totale bouwkosten van deze woning wordt 21% BTW in rekening gebracht. Er geldt dus geen uitzondering voor de zonnepanelen.

Voor deze mensen blijft de mogelijkheid bestaan om de aan de zonnepanelen toe te rekenen BTW terug te vragen bij de belastingdienst

Stopt de BTW teruggave van zonnepanelen?

De EU heeft goedgekeurd dat zonnepanelen verkocht mogen worden onder het 0% tarief. Wat betekend dit nu voor u?

Voorlopige veranderd er nog niets. Nederland heeft deze goedkeuring nog niet in zijn eigen wetgeving doorgevoerd. Daardoor moet uw leverancier nog steeds BTW op zijn facturen in rekening brengen. Als particulier kunt u het grootste deel van deze BTW weer van de belastingdienst terug vragen.

Zodra Nederland deze wijziging in zijn eigen wetgeving heeft doorgevoerd, hoeft uw leverancier geen BTW meer op de factuur te vermelden. Betaald u geen BTW, dan kunt u die ook niet terug krijgen. In de praktijk zal dat betekenen dat de BTW teruggave van de zonnepanelen gaat stoppen.

Wanneer de Nederlandse overheid deze wijziging in zijn wetgeving heeft doorgevoerd, is nog niet bekend. Naar verwachting zal dit op zijn vroegst in 2023 plaatsvinden.

Stand van zaken: BTW teruggave bij zonnepanelen op nieuwbouwwoningen

In belastingland leeft al geruime tijd de discussie of, als zonnepanelen op een nieuwbouwwoning geplaatst worden, ook een deel van de betaalde BTW op de bouwkosten van de woning teruggevraagd kan worden.

In 2017 heeft de belastingrechter geoordeeld dat een ondernemer die in voor 2011 zonnepanelen op zijn nieuwbouwwoning had geplaatst, de BTW op een deel van de bouwkosten van de woning terug kon krijgen.

In latere rechtszaken heeft de belastingrechter geoordeeld dat dit niet van toepassing zou zijn als zonnepanelen gekocht zijn na 2011.

Als de rechters het met elkaar niet eens zijn, dan is het aan de Hoge Raad om een oordeel te geven hoe de belastingwet toegepast moet worden. Voordat de Hoge Raad hier uitspraak over doet, moet er een weg bewandeld worden via de Rechtbank en het Gerechtshof. Daarmee gaat de nodige tijd gepaard.

Op dit moment ligt een casus over BTW teruggave bij zonnepanelen op nieuwbouwwoningen voor om door de Hoge Raad behandeld te worden. Voordat een zaak behandeld wordt, wordt door de Advocaat Generaal een advies geschreven bij de stukken voor de Hoge Raad

Op 30 oktober 2020 heeft de Advocaat Generaal zijn advies over dit onderwerp uitgebracht. De conclusie die de Advocaat Generaal in zijn advies geeft, is dat er wel de mogelijkheid bestaat om een deel van de BTW die betaald word bij de aankoop van de nieuwbouwwoning, terug te vragen. Over de hoogte van de teruggave zijn echter nog verschillende opties mogelijk.

Op 16 juli 2021 heeft de Hoge Raad uitspraak in deze casus gedaan.

Hierbij heeft de Hoge Raad geoordeeld dat de woning ook gebouwd zou zijn, als daarop geen zonnepanelen geplaatst zouden zijn. Daardoor zijn de bouwkosten van de woning niet gekoppeld aan de zonnepanelen. Hierdoor kon geen BTW op de bouwkosten teruggevraagd worden.

Met deze uitspraak van de Hoge Raad is duidelijkheid ontstaan over de mogelijkheid om BTW over bouwkosten van de woning terug te vragen.

Wat betekent de “nieuwe kleine ondernemingsregeling” voor mij?

We zijn inmiddels een aantal maanden verder in 2020 en hebben ervaring opgedaan met de nieuwe kleine ondernemingsregeling.

Een eigenaar van zonnepanelen wordt voor de BTW aangemerkt als ondernemer. Hierdoor moet hij over al zijn opgewekte energie BTW aan de belastingdienst betalen.

De hoogte van dit BTW bedrag is gekoppeld aan de capaciteit van de totale installatie. Stel dat de capaciteit van de installatie 6.500 WP is, dan moet per kalenderjaar Eur 140 BTW aan de belastingdienst betaald worden.

De oude KOR-regeling:

Bij de oude KOR-regeling, waaraan particulieren met zonnepanelen standaard aan meededen, was er sprake van een kwijtscheldingsregeling.

Als over een kalenderjaar minder dan Eur 1.345 BTW aan de belastingdienst moest worden betaald, werd dat bedrag kwijtgescholden. In de praktijk betekende dit dat er na het jaar van aankoop van de zonnepanelen geen BTW meer aan de belastingdienst betaald hoeft te worden.

De nieuwe KOR-regeling:

Bij de nieuwe KOR-regeling is er geen sprake meer van een kwijtschelding waarvan gebruik gemaakt kan worden.

Hierdoor moet elk jaar het BTW forfait (in bovenstaand voorbeeld Eur 140) aan de belastingdienst betaald worden.

Om te voorkomen dat iemand elk jaar dit bedrag aan de belastingdienst moet betalen, kan bij de nieuwe regeling een vrijstelling aangevraagd worden.

Als deze vrijstelling wordt toegekend, hoeft geen BTW aangifte meer ingevuld te worden en kan ook geen BTW meer teruggevraagd worden.

Voor de meeste mensen is deze situatie vergelijkbaar met de situatie zoals die tot 31 december 2019 van toepassing was.

Verschil tussen beide regelingen:

Op het eerste oog zit er dus weinig verschil in het effect van beide regelingen.

In de praktijk pakt een en ander toch anders uit.

Met name als iemand voor de tweede keer zonnepanelen wil kopen, bv doordat een systeem wordt uitgebreid of als een verhuist wordt naar een andere woning.

Dat komt doordat als iemand gebruik maakt van de nieuwe vrijstelling en opnieuw de BTW terug wil vragen, dan geldt de nieuwe keuze voor minimaal drie jaar.

Bij de aankoop van de nieuwe set panelen, kan dus in het jaar van aanschaf het grootste deel van de betaalde BTW teruggevraagd worden, maar moet in de volgende twee jaren elk jaar het BTW forfait aan de belastingdienst betaald worden.

Pas na het derde jaar kan opnieuw gebruik gemaakt worden van de nieuwe KOR-regeling.

Een tweede punt van aandacht is de hoogte van het BTW bedrag dat op de aanschaf teruggevraagd wordt. Als dit bedrag hoger is dan Eur 2.500 en u wilt gebruik maken van de nieuwe KOR-regeling, dan moet u een deel van de ontvangen BTW aan de belastingdienst terug betalen. In die situatie kan het aantrekkelijker zijn om nog minimaal vier jaar BTW aangifte te doen en een bedrag aan de belastingdienst betalen, voordat de nieuwe KOR – regeling aangevraagd wordt.

Mocht u tegen vragen aanlopen over dit onderwerp, stel ons dan gerust een vraag.

BTW identificatie nummer

Op 1 januari 2020 is het nieuwe btw-identificatienummer in gebruik.

De belastingdienst heeft dit nieuwe nummer ingevoerd omdat zij op de vingers getikt waren in verband met de schending van de privacy. Het BTW nummer dat voor natuurlijke personen gebruik wordt bestaat namelijk uit het BSN nummer, gevolgd door een letter en twee cijfers. Dit BTW nummer was daarmee te herleiden naar de eigenaar.

Dit “oude” btw nummer blijft gewoon bestaan. Voor de communicatie met de belastingdienst moet dat nummer gebruikt worden.

Naast het oude nummer is dus een nieuw btw-identificatie nummer ingevoerd. Dit nummer is niet meer te herleiden naar de eigenaar.

Dit nieuwe nummer moet gebruikt worden als een ondernemer BTW-facturen gaat versturen. Staat dit nummer niet op een factuur, dan kan de afnemer de BTW die op de factuur vermeld staat niet terug vragen.

LET OP: Wetswijziging

Wetswijziging per 1 januari 2019 !!!!

In de wijzigingen van de belastingwet voor het jaar 2019 is o.a. het volgende opgenomen:

Termijn verzoek uitnodiging tot doen van aangifte voor teruggaaf omzetbelasting
Een teruggaaf van omzetbelasting kan worden verzocht via een aangifte. Als een belastingplichtige geen uitnodiging tot het doen van aangifte heeft ontvangen, kan de belastingplichtige de inspecteur verzoeken om hiertoe alsnog te worden uitgenodigd.Op dit moment geldt voor dit verzoek geen termijn. Per 1 januari 2019 wordt daarom geregeld dat de belastingplichtige de inspecteur binnen zes maanden na afloop van het kalenderjaar waarin het recht op teruggaaf is ontstaan om een uitnodiging tot het doen van aangifte moet verzoeken.

 

Dit betekend dat het met ingang van 2019 niet meer mogelijk is om de betaalde BTW op Zonnepanelen voor oude jaren terug te vragen.

Wilt u uw BTW voor oude jaren alsnog terug vragen, zorg dan dat uw aanvraag voor 31 december 2018 door de de belastingdienst is ontvangen.

Wilt u dat wij deze aanvraag voor u doen, meld u dan direct bij ons aan !!

 

(Vul hier uw gegevens in en wij pakken uw aanvraag verder op:)

Vraag hier uw betaalde BTW op Zonnepanelen van de belastingdienst terug

  • Hieronder kunt u uw bestanden koppelen en naar ons toe sturen.
  • Als u een rijbewijs als legitimatie gebruikt, wilt u dan zowel een kopie van de voorzijde als de achterzijde naar ons toe sturen?
  • Als u nog op en aanmerkingen heeft, dan kunt u deze hieronder invullen:
 

Beveiliging:

 

Belastingplan 2019: Wijziging kleine ondernemingsregeling

In het belastingplan 2019 is het voorstel opgenomen om met ingang van 1 januari 2020 de kleine ondernemingsregeling te herzien.

Deze regeling houdt op dit moment in dat als op jaarbasis minder dan Eur 1.345 BTW aan de belastingdienst betaald moet worden, dit bedrag door de belastingdienst kwijtgescholden wordt.

In de nieuwe regeling vervalt deze kwijtscheldingsregeling. Hier voor in de plaats komt een “vrijstellingsregeling”.

Deze vrijstelling moet vooraf worden aangevraagd, mits de jaaromzet lager is dan Eur 20.000.

Na het toekennen van deze vrijstellingsregeling hoeft geen BTW aangifte meer gedaan te worden.   Deze vrijstellingsregeling is dan minimaal drie jaar geldig.

Nieuw in deze regeling is dat dit ook mogelijk is voor rechtspersonen. Deze groep (B.V.’s verenigingen, stichtingen ed.) kunnen onder de huidige regeling nog geen gebruik van de kwijtscheldingsregeling maken.

 

Een punt van aandacht is nog wel het moment dat omgeschakeld wordt van de reguliere BTW aangifte naar de vrijstellingsperiode.

Op dat moment kan een deel van de eerder terug gevraag ontvangen BTW weer aan de belastingdienst terugbetaald moeten worden. Hiervoor zal nog een nadere invulling komen.

 

De regering geeft in het belastingplan aan dat de gevolgen voor eigenaren van zonnepanelen naar verwachting niet groot zullen zijn. Hierdoor blijft het mogelijk om ook na 2019 de betaalde BTW op zonnepanelen terug te vragen.

 

Toelichting bij belastingplan 2019:

kor nieuw

 

 

 

 

Belastingdienst verstuurd correctiebrieven aangifteplicht

Begin deze maand zijn een groot aandeel zonnepanelenbezitters verblijdt met een brief van de belastingdienst, waarin aangekondigd werd dat zij BTW aangifte moesten doen, ondanks dat aan hun eerder een vrijstelling was verleend.

Al snel bleek dat hier door de belastingdienst een fout was gemaakt. Op de site van de belastingdienst is op 13 april dan ook een bericht geplaatst dat de belastingdienst de oorzaak van deze fout uit zou zoeken.

Mensen die ten onrechte zo’n brief hadden ontvangen, hoefde verder geen aktie te ondernemen.

 

Vandaag is door de belastingdienst een correctiebrief  verzonden, waarin ze een en ander weer recht zetten.

Een kopie van deze brief treft u hier aan.

 

 

Lagere wegenbelasting door zonnepanelen?

Als een BTW ondernemer een auto met ‘grijs’ kenteken koopt, dan komt hij in aanmerking voor een lager tarief voor de wegenbelasting.

Door de aankoop van zonnepanelen, wordt een particulier voor de BTW ook aangemerkt als ondernemer.

Betekent dit dat eigenaren van zonnepanelen ook korting krijgen op hun wegenbelasting ?

Helaas gaat deze regel niet automatisch op voor eigenaren van zonnepanelen. Naast de voorwaarde om BTW ondernemer te zijn,  heeft de belastingdienst nog een tweede voorwaarde gesteld om van deze regeling gebruik te maken.

De auto moet namelijk ook ‘meer dan bijkomstig’ voor het bedrijf gebruikt worden. Dit betekent in gewone taal dat op jaarbasis minimaal 10 procent van de gereden kilometers betrekking moeten hebben op het bedrijf.

In de praktijk zal vrijwel niemand aan deze voorwaarde voldoen. Hierdoor kunnen eigenaren van zonnepanelen geen aanspraak maken op een korting voor de wegenbelasting.