Zonnepanelen & BTW aangifte

Wanneer moet ik BTW aangifte doen voor mijn zonnepanelen ?

Na aankoop van de zonnepanelen meldt u zich bij de belastingdienst als BTW ondernemer. De belastingdienst zal u dan een BTW nummer toekennen en aangeven dat u per kwartaal BTW aangifte moet doen.zonnepanelen aangifte

Vervolgens moet u na afloop van ieder kalenderkwartaal een BTW aangifte invullen en bij de belastingdienst indienen.

Deze BTW aangifte moet binnen een maand na afloop van het kwartaal worden ingediend. Als u de aangifte te laat indient, wordt dit door de belastingdienst als een verzuim aangemerkt en kan zij hiervoor een boete opleggen.

Op deze aangifte geeft u aan hoeveel BTW u over de geproduceerde elektriciteit af moet dragen en hoeveel BTW u op uw investering heeft betaald.

Als u in een kwartaal meer BTW heeft betaald dan u over de geproduceerde elektriciteit moet afdragen, dan betaalt de belastingdienst het meerdere aan u terug.

Als de af te dragen BTW hoger is dan de terug te vragen BTW en in voorgaande kalenderkwartalen heeft u geen BTW van de belastingdienst terug gevraagd, dan kan het bedrag eventueel op grond van de kleine ondernemingsregeling worden kwijtgescholden.