Belastingplan 2019: Wijziging kleine ondernemingsregeling

In het belastingplan 2019 is het voorstel opgenomen om met ingang van 1 januari 2020 de kleine ondernemingsregeling te herzien.

Deze regeling houdt op dit moment in dat als op jaarbasis minder dan Eur 1.345 BTW aan de belastingdienst betaald moet worden, dit bedrag door de belastingdienst kwijtgescholden wordt.

In de nieuwe regeling vervalt deze kwijtscheldingsregeling. Hier voor in de plaats komt een “vrijstellingsregeling”.

Deze vrijstelling moet vooraf worden aangevraagd, mits de jaaromzet lager is dan Eur 20.000.

Na het toekennen van deze vrijstellingsregeling hoeft geen BTW aangifte meer gedaan te worden.   Deze vrijstellingsregeling is dan minimaal drie jaar geldig.

Nieuw in deze regeling is dat dit ook mogelijk is voor rechtspersonen. Deze groep (B.V.’s verenigingen, stichtingen ed.) kunnen onder de huidige regeling nog geen gebruik van de kwijtscheldingsregeling maken.

 

Een punt van aandacht is nog wel het moment dat omgeschakeld wordt van de reguliere BTW aangifte naar de vrijstellingsperiode.

Op dat moment kan een deel van de eerder terug gevraag ontvangen BTW weer aan de belastingdienst terugbetaald moeten worden. Hiervoor zal nog een nadere invulling komen.

 

De regering geeft in het belastingplan aan dat de gevolgen voor eigenaren van zonnepanelen naar verwachting niet groot zullen zijn. Hierdoor blijft het mogelijk om ook na 2019 de betaalde BTW op zonnepanelen terug te vragen.

 

Toelichting bij belastingplan 2019:

kor nieuw

 

 

 

 

Kleine ondernemersregeling op de helling

Als u zonnepanelen koopt dan wordt u voor de omzetbelasting aangemerkt als ondernemer. Hierdoor moet u over de opgewekte elektriciteit een klein BTW-bedrag aan de belastingdienst betalen (forfait) , maar kunt u al de betaalde BTW op uw aanschaf weer terug ontvangen.

Door de toepassing van de kleine ondernemingsregeling hoeft u in de volgende jaren geen BTW meer aan de belastingdienst te betalen.

Hierdoor heeft u in het jaar van aanschaf een financieel voordeel en de volgende jaren geen financieel nadeel.

lege beurs

De overheid is nu van plan om deze regeling met ingang van 1 januari 2020 te herzien. Als deze regeling aangepast wordt, hoeft u in de jaren na aankoop van de zonnepanelen nog steeds geen BTW over de opgewekte elektriciteit te betalen, maar kan de BTW teruggave in het jaar van aanschaf vervallen.

 

 

Wilt u zeker weten dat u uw BTW op de aanschaf van zonnepanelen terug kunt krijgen, koop uw zonnepanelen dan voor 1 januari 2020.

 

 

 

BTW teruggave ook mogelijk als u zonnepanelen voor 2013 heeft gekocht

Op 3 april 2018 heeft de staatssecretaris van financiën uitgelegd hoe de belastingdienst om zal gaan met de uitspraak van de Hoge Raad van 15 december 2017.

De kern van het bericht van de staatssecretaris is dat als u op het moment van aankoop van de zonnepanelen nog geen BTW-nummer had, u alsnog in aanmerking kunt komen voor teruggave van uw BTW.

Opvallend in dit bericht is dat het ook geldt voor zonnepanelen die vóór 2013 zijn aangekocht.

Als u op het moment dat u zonnepanelen aankocht wel beschikte over een BTW-nummer, dan is het terug vragen van de BTW mogelijk tot vijf jaar na aankoop van deze panelen.

 

Heeft u in het verleden zonnepanelen gekocht en de BTW nog niet terug gevraagd?

Geeft dan hieronder uw gegevens aan ons door en wij pakken uw aanvraag verder op.

Vraag hier uw betaalde BTW op Zonnepanelen van de belastingdienst terug

  • Hieronder kunt u uw bestanden koppelen en naar ons toe sturen.
  • Als u een rijbewijs als legitimatie gebruikt, wilt u dan zowel een kopie van de voorzijde als de achterzijde naar ons toe sturen?
  • Als u nog op en aanmerkingen heeft, dan kunt u deze hieronder invullen:
 

Beveiliging:

 

Aanvraag BTW nummer duurt langer dan normaal

Sinds december 2017 is het mogelijk om ook BTW terug te vragen voor zonnepanelen die voor 20 juni 2013 zijn gekocht.  Deze ontwikkeling heeft  tot veel extra werk voor de belastingdienst geleid, waardoor het toekennen van een BTW nummer langer duurt dan normaal.

Als reactie hiervoor heeft de belastingdienst het volgende aangegeven:

 

“Sinds het HR-arrest van 15 december 2017 zijn er heel veel aanmeldingen binnen gekomen. Vooral in de laatste twee weken van december was de instroom meer dan het tienvoudige dan normaal. Er wordt langs meerdere wegen hard gewerkt om de voorraad weg te werken. De komende weken wordt een versnelde wegwerking van de voorraad aanmeldingen verwacht. De maximale doorlooptijd voor ‘zonnepaneelondernemers’ is momenteel meer dan 4 weken.”

 

Verwacht mag worden dat als u een aanvraag bij de belastingdienst heeft ingediend, u in de loop van februari een BTW nummer moet hebben ontvangen

Tool financieel rendement op zonnepanelen (particulier)

Hogere overheidsheffingen maakt financieel rendement zonnepanelen nog aantrekkelijker.  (berekening geactualiseerd naar belastingtarieven 2018)

 

Zonnepanelen. Heeft de belastingdienst uw BTW al terugbetaald?

Particulieren die zonnepanelen hebben gekocht, kunnen de BTW die zij bij aankoop hebben betaald, grotendeels van de belastingdienst terug krijgen.

Dit is het gevolg van het zgn. “Fuchs” arrest. In 2013 heeft het Hof van Justitie bepaald dat als de energie die met zonnepanelen wordt opgewekt (gedeeltelijk) aan het openbare net wordt geleverd, je voor de BTW als ondernemer wordt aangemerkt. Een ondernemer moet over de opgewekte elektriciteit BTW aan de belastingdienst betalen en kan daardoor al de BTW die hij op de aankoop en installatie van de zonnepanelen heeft betaald, weer van de belastingdienst terug krijgen.

De BTW is een europese belasting en Nederland was hierdoor gedwongen om deze regeling ook in te voeren. Dit tot onvrede van de Nederlandse overheid.

Met name in de aanvangperiode was de belastingdienst terughoudend met het verlenen voor deze teruggave, voor zover de zonnepanelen aangekocht waren voor 20 juni 2013. De belastingdienst stelde zich hierbij op het standpunt dat als iemand de BTW terug wil vragen, hij dat gedaan moest hebben binnen een maand nadat de zonnepanelen waren aangekocht. Werd de BTW later teruggevraagd, dan had je als particulier pech.

Over dit standpunt van de belastingdienst zijn de afgelopen jaren veel rechtszaken gevoerd, zowel bij de rechtbank als bij het gerechtshof. Als een van de partijen door de rechter in het gelijk werd gesteld, dan werd door de “verliezer” de zaak aanhanging gemaakt bij een hogere rechter.

Binnen de Nederlandse Rechtspraak is de Hoge Raad de hoogste rechter die over geschillen mag vonnissen. Op 15 december 2017 heeft de Hoge Raad uitspraak gedaan om te bepalen of het standpunt van de belastingdienst juist is.

In deze uitspraak heeft de belastingdienst bepaald dat er geen wettelijke termijn is waarin particulieren verplicht zijn om hun BTW terug te vragen. Als door de belastingdienst een aangiftebiljet is uitgereikt, dan staat op dat formulier een uiterste inlevertemijn. Pas als die uiterste inlevertermijn wordt overschreden, is er sprake van het te laat terugvragen van de BTW.

Door deze uitspraak staat is het dus mogelijk om alsnog de betaalde BTW over de aankoop van zonnepanelen terug te vragen. Dit verzoek wordt dan ambtshalve door de belastingdienst beoordeeld. Deze verzoeken kunnen met een terugwerkende kracht van vijf jaar bij de belastingdienst neergelegd worden.

Deze vijf jaar betekend dus dat BTW die betaald is in het jaar 2012 voor eind 2017 teruggevraagd moet worden. BTW die betaald is in 2013 moet voor eind 2018 teruggevraagd worden enz.

Heeft u sinds 2012 zonnepanelen gekocht, maar de BTW nog niet terug gevraagd, dan heeft u dus nog een paar weken tijd om dit te regelen.

https://btwopzonnepanelen.nl/zonnepanelen-gekocht-20-juni-2013/

Zonnepanelen gekocht tussen 1 januari 2012 en 20 juni 2013 ?

De belastingdienst heeft zich altijd op het standpunt gesteld dat als u zonnepanelen heeft aangekocht voor 20 juni 2013, u geen recht heeft op teruggave van de BTW die u voor deze zonnepanelen heeft betaald.

Zij waren van mening dat de uitspraak van het Hof van Justitie, waardoor particulieren wel de BTW terug kunnen vragen, geen terugwerkende kracht heeft.
Het Hof van Justitie heeft deze uitspraak op 20 juni 2013 gedaan.    (Hier vindt u de uitspraak van het Hof van Justitie)

Is voor deze datum zonnepanelen aangekocht en was de BTW niet op tijd teruggevraagd, dan verviel volgens de belastingdienst uw recht op terugbetaling van uw BTW.

Over dit standpunt heeft de afgelopen jaren veel belastingzaken plaatsgevonden. De Hoge Raad (de hoogste rechter in Nederland) heeft op 15 december 2017 zijn oordeel over deze discussie geveld.

Hierbij heeft de Hoge Raad bepaald dat de uiterste inleverdatum die op het aangiftebiljet vermeld staat bepalend is of een aangifte tijdig is ingediend of niet.

Dit betekend dat de belastingdienst alsnog de betaalde BTW op zonnepanelen moet uitbetalen, ook als de panelen voor 20 juni 2013 zijn gekocht.

 

Heeft u voor 20 juni 2013 zonnepanelen aangekocht, en de BTW (nog) niet teruggekregen ?

Wij kunnen uw aanvraag voor teruggave van uw BTW verder oppakken.

Ook als uw aanvraag eerder is afgewezen, willen wij uw aanvraag verder oppakken.

Neem nu contact met ons op.

Let op de tijdslijnen:

Wenst u over het jaar 2012 nog BTW terug te vragen, dan moet deze aanvraag voor het einde van 2017 bij de belastingdienst zijn neergelegd. Hiervoor is dus nog kort tijd.

Wordt deze vraag pas in 2018 bij de belastingdienst neergelegd, dan bent u definitief te laat!!

 

Aantrekkelijk aanbod voor u:

Wij vragen uw BTW over 2012 en 2013 terug op op basis van no-cure no-pay.

Dit betekend dat, zolang u uw BTW over 2012 en 2013 nog niet terug gekregen heeft, u voor onze werkzaamheden geen kosten verschuldigd bent.

Pas als de belastingdienst besluit dat u de BTW over 2012 of 2013 terug krijgt, ontvangt u van ons een factuur. Wij rekenen hiervoor een vast bedrag van Eur 125 (excl. BTW) .

 

Wilt u van deze mogelijkheid gebruik maken? Geef dan nu uw gegevens aan ons door.

 

Belastingdienst betaalt BTW over het 3e kwartaal 2017 terug

Wanneer u BTW aangifte voor uw zonnepanelen heeft gedaan, dan begint de belastingdienst vandaag (27 oktober 2017) met de uitbetaling van de BTW over het derde kwartaal van 2017.

Heeft u zonnepanelen gekocht, maar de BTW nog niet terug gevraagd?

BTWopZonnepanelen.NL kan uw totale BTW aanvraag regelen voor een vast bedrag.

Wij zorgen van Aanvraag tot Vrijstelling  de volledige correspondentie met de belastingdienst.

En heeft u dan nog vragen, dan kunt u altijd contact met ons opnemen.

 

Zet ons nu voor u aan het werk door contact met ons op te nemen of onze gratis app te downloaden:

Het downloaden van deze app kan door te klikken op een van onderstaande links:

I – tunes (Apple)

appstore
https://itunes.apple.com/us/app/btw-op-zonnepanelen/id979916636?l=nl&ls=1&mt=8

 

Android store:

androidhttps://play.google.com/store/apps/details?id=nl.springmorning.info.BTWOpZonnepanelen

Vraag NU uw betaalde BTW over het 3e kwartaal 2017 terug !

Heeft u in het derde kwartaal van 2017 zonnepanelen gekocht?

 

Vanaf vandaag  is het mogelijk om de BTW aangifte over het tweede kwartaal naar de belastingdienst te sturen en daarmee uw BTW terug te vragen.

Voor klanten van BTWopZonnepanelen.NL hebben wij deze aangiften al verzonden, zodat zij zo spoedig mogelijk hun geld terug kunnen ontvangen.

Wilt u dat wij deze aanvraag ook voor u oppakken? Neem dan contact met ons op.