Aanvraag BTW nummer duurt langer dan normaal

Sinds december 2017 is het mogelijk om ook BTW terug te vragen voor zonnepanelen die voor 20 juni 2013 zijn gekocht.  Deze ontwikkeling heeft  tot veel extra werk voor de belastingdienst geleid, waardoor het toekennen van een BTW nummer langer duurt dan normaal.

Als reactie hiervoor heeft de belastingdienst het volgende aangegeven:

 

“Sinds het HR-arrest van 15 december 2017 zijn er heel veel aanmeldingen binnen gekomen. Vooral in de laatste twee weken van december was de instroom meer dan het tienvoudige dan normaal. Er wordt langs meerdere wegen hard gewerkt om de voorraad weg te werken. De komende weken wordt een versnelde wegwerking van de voorraad aanmeldingen verwacht. De maximale doorlooptijd voor ‘zonnepaneelondernemers’ is momenteel meer dan 4 weken.”

 

Verwacht mag worden dat als u een aanvraag bij de belastingdienst heeft ingediend, u in de loop van februari een BTW nummer moet hebben ontvangen

Tool financieel rendement op zonnepanelen (particulier)

Hogere overheidsheffingen maakt financieel rendement zonnepanelen nog aantrekkelijker.  (berekening geactualiseerd naar belastingtarieven 2018)

 

Zonnepanelen. Heeft de belastingdienst uw BTW al terugbetaald?

Particulieren die zonnepanelen hebben gekocht, kunnen de BTW die zij bij aankoop hebben betaald, grotendeels van de belastingdienst terug krijgen.

Dit is het gevolg van het zgn. “Fuchs” arrest. In 2013 heeft het Hof van Justitie bepaald dat als de energie die met zonnepanelen wordt opgewekt (gedeeltelijk) aan het openbare net wordt geleverd, je voor de BTW als ondernemer wordt aangemerkt. Een ondernemer moet over de opgewekte elektriciteit BTW aan de belastingdienst betalen en kan daardoor al de BTW die hij op de aankoop en installatie van de zonnepanelen heeft betaald, weer van de belastingdienst terug krijgen.

De BTW is een europese belasting en Nederland was hierdoor gedwongen om deze regeling ook in te voeren. Dit tot onvrede van de Nederlandse overheid.

Met name in de aanvangperiode was de belastingdienst terughoudend met het verlenen voor deze teruggave, voor zover de zonnepanelen aangekocht waren voor 20 juni 2013. De belastingdienst stelde zich hierbij op het standpunt dat als iemand de BTW terug wil vragen, hij dat gedaan moest hebben binnen een maand nadat de zonnepanelen waren aangekocht. Werd de BTW later teruggevraagd, dan had je als particulier pech.

Over dit standpunt van de belastingdienst zijn de afgelopen jaren veel rechtszaken gevoerd, zowel bij de rechtbank als bij het gerechtshof. Als een van de partijen door de rechter in het gelijk werd gesteld, dan werd door de “verliezer” de zaak aanhanging gemaakt bij een hogere rechter.

Binnen de Nederlandse Rechtspraak is de Hoge Raad de hoogste rechter die over geschillen mag vonnissen. Op 15 december 2017 heeft de Hoge Raad uitspraak gedaan om te bepalen of het standpunt van de belastingdienst juist is.

In deze uitspraak heeft de belastingdienst bepaald dat er geen wettelijke termijn is waarin particulieren verplicht zijn om hun BTW terug te vragen. Als door de belastingdienst een aangiftebiljet is uitgereikt, dan staat op dat formulier een uiterste inlevertemijn. Pas als die uiterste inlevertermijn wordt overschreden, is er sprake van het te laat terugvragen van de BTW.

Door deze uitspraak staat is het dus mogelijk om alsnog de betaalde BTW over de aankoop van zonnepanelen terug te vragen. Dit verzoek wordt dan ambtshalve door de belastingdienst beoordeeld. Deze verzoeken kunnen met een terugwerkende kracht van vijf jaar bij de belastingdienst neergelegd worden.

Deze vijf jaar betekend dus dat BTW die betaald is in het jaar 2012 voor eind 2017 teruggevraagd moet worden. BTW die betaald is in 2013 moet voor eind 2018 teruggevraagd worden enz.

Heeft u sinds 2012 zonnepanelen gekocht, maar de BTW nog niet terug gevraagd, dan heeft u dus nog een paar weken tijd om dit te regelen.

https://btwopzonnepanelen.nl/zonnepanelen-gekocht-20-juni-2013/

Zonnepanelen gekocht tussen 1 januari 2012 en 20 juni 2013 ?

De belastingdienst heeft zich altijd op het standpunt gesteld dat als u zonnepanelen heeft aangekocht voor 20 juni 2013, u geen recht heeft op teruggave van de BTW die u voor deze zonnepanelen heeft betaald.

Zij waren van mening dat de uitspraak van het Hof van Justitie, waardoor particulieren wel de BTW terug kunnen vragen, geen terugwerkende kracht heeft.
Het Hof van Justitie heeft deze uitspraak op 20 juni 2013 gedaan.    (Hier vindt u de uitspraak van het Hof van Justitie)

Is voor deze datum zonnepanelen aangekocht en was de BTW niet op tijd teruggevraagd, dan verviel volgens de belastingdienst uw recht op terugbetaling van uw BTW.

Over dit standpunt heeft de afgelopen jaren veel belastingzaken plaatsgevonden. De Hoge Raad (de hoogste rechter in Nederland) heeft op 15 december 2017 zijn oordeel over deze discussie geveld.

Hierbij heeft de Hoge Raad bepaald dat de uiterste inleverdatum die op het aangiftebiljet vermeld staat bepalend is of een aangifte tijdig is ingediend of niet.

Dit betekend dat de belastingdienst alsnog de betaalde BTW op zonnepanelen moet uitbetalen, ook als de panelen voor 20 juni 2013 zijn gekocht.

 

Heeft u voor 20 juni 2013 zonnepanelen aangekocht, en de BTW (nog) niet teruggekregen ?

Wij kunnen uw aanvraag voor teruggave van uw BTW verder oppakken.

Ook als uw aanvraag eerder is afgewezen, willen wij uw aanvraag verder oppakken.

Neem nu contact met ons op.

Let op de tijdslijnen:

Wenst u over het jaar 2012 nog BTW terug te vragen, dan moet deze aanvraag voor het einde van 2017 bij de belastingdienst zijn neergelegd. Hiervoor is dus nog kort tijd.

Wordt deze vraag pas in 2018 bij de belastingdienst neergelegd, dan bent u definitief te laat!!

 

Aantrekkelijk aanbod voor u:

Wij vragen uw BTW over 2012 en 2013 terug op op basis van no-cure no-pay.

Dit betekend dat, zolang u uw BTW over 2012 en 2013 nog niet terug gekregen heeft, u voor onze werkzaamheden geen kosten verschuldigd bent.

Pas als de belastingdienst besluit dat u de BTW over 2012 of 2013 terug krijgt, ontvangt u van ons een factuur. Wij rekenen hiervoor een vast bedrag van Eur 125 (excl. BTW) .

 

Wilt u van deze mogelijkheid gebruik maken? Geef dan nu uw gegevens aan ons door.

 

Belastingdienst betaalt BTW over het 3e kwartaal 2017 terug

Wanneer u BTW aangifte voor uw zonnepanelen heeft gedaan, dan begint de belastingdienst vandaag (27 oktober 2017) met de uitbetaling van de BTW over het derde kwartaal van 2017.

Heeft u zonnepanelen gekocht, maar de BTW nog niet terug gevraagd?

BTWopZonnepanelen.NL kan uw totale BTW aanvraag regelen voor een vast bedrag.

Wij zorgen van Aanvraag tot Vrijstelling  de volledige correspondentie met de belastingdienst.

En heeft u dan nog vragen, dan kunt u altijd contact met ons opnemen.

 

Zet ons nu voor u aan het werk door contact met ons op te nemen of onze gratis app te downloaden:

Het downloaden van deze app kan door te klikken op een van onderstaande links:

I – tunes (Apple)

appstore
https://itunes.apple.com/us/app/btw-op-zonnepanelen/id979916636?l=nl&ls=1&mt=8

 

Android store:

androidhttps://play.google.com/store/apps/details?id=nl.springmorning.info.BTWOpZonnepanelen

Vraag NU uw betaalde BTW over het 3e kwartaal 2017 terug !

Heeft u in het derde kwartaal van 2017 zonnepanelen gekocht?

 

Vanaf vandaag  is het mogelijk om de BTW aangifte over het tweede kwartaal naar de belastingdienst te sturen en daarmee uw BTW terug te vragen.

Voor klanten van BTWopZonnepanelen.NL hebben wij deze aangiften al verzonden, zodat zij zo spoedig mogelijk hun geld terug kunnen ontvangen.

Wilt u dat wij deze aanvraag ook voor u oppakken? Neem dan contact met ons op.

Investeringsaftrek voor zonnepanelen

Als een ondernemer binnen zijn eigen bedrijf zonnepanelen aankoopt, dan hij voor de inkomstenbelasting aanspraak maken op de investeringsaftrek.

De investeringsaftrek is een fictieve kostenpost waardoor er minder belasting betaald moet worden.

Als zonnepanelen op een woning geplaatst werd, ontstond de discussie of de zonnepanelen (door natrekking) onderdeel was van de woning.

Als dat zo was, dan verviel het recht op de investeringsaftrek, om dat die regeling niet voor woningen geldt.

De staatssecretaris van financiën heeft nu duidelijkheid gegeven op deze vraag.

Bij aankoop van zonnepanelen door ondernemers bestaat er recht op de investeringsaftrek, mits er geen sprake is van geïntegreerde zonnepanelen.

 

Omdat de investeringsaftrek alleen mogelijk is voor mensen die ondernemer voor de inkomstenbelasting zijn, geldt deze regeling niet voor particulieren die zonnepanelen aankopen.

 

(Bron: besluit staatssecretaris nr. 2016-101667)

 

 

Investeringszekerheid voor de salderingsregeling

 

salderingsregelingsalderingsregeling

Als op een zonnige dag meer energie wordt opgewekt, dan er op dat moment in de woning wordt verbruikt, dan wordt de overtollige energie aan het openbare net geleverd.

Deze energie wordt “weggestreept” tegen elektriciteit die op een ander moment weer van het net wordt afgenomen.

Hierdoor hoeft u uw energiebedrijf alleen te betalen over het verschil tussen de afgenomen en de geleverde elektriciteit.

Deze regeling wordt de salderingsregeling genoemd.

 

Door deze salderingsregeling vertegenwoordigd iedere opgewekte Kwh een waarde van ongeveer € 0,20, waardoor investering in zonnepanelen aantrekkelijk is.

De salderingsregeling is in ieder geval geldig tot 2020. Voor de periode na die tijd moet het ministerie van economische zaken nog besluiten hoe ze met deze regeling om zullen gaan.

Energie agenda

Op 7 december 2016 heeft minister Kamp de energie agenda uitgebracht. In deze energie agenda heeft hij o.a. het volgende aangegeven:

“aanpassing van de salderingsregeling gaat sowieso gepaard met een overgangsregeling om investeringszekerheid te borgen”

Voor mensen die gebruik maken van de zgn. postcoderoos regeling is is de wetgeving een investeringszekerheidstermijn ingebouwd van 15 jaar.

Als deze zelfde termijn gaat gelden voor de investering van zonnepanelen door particulieren, dan blijft de aankoop van zonnepanelen financieel interessant.

klik hier voor het onderdeel van de energie agenda

klik hier voor de gehele energie agenda

 

 

 

 

 

Kleine ondernemersregeling mogelijk eenvoudiger

Op 12 juli heeft het ministerie van financiën, op vragen van een brief uit de tweede kamer, aangegeven dat de kleine ondernemingsregeling blijft bestaan.
Wel wordt nagedacht om deze regeling te vereenvoudigen.
Hoe de vereenvoudigde regeling er uit zal gaan zien, is nog niet bekend:


Bron: MvF, 12 juli 2016, 2016-0000080249:
Kleine ondernemersregeling mogelijk eenvoudiger
Staatssecretaris Wiebes (Financiën) is niet van plan om de kleine ondernemersregeling af te schaffen.
Wel beziet hij in meer algemene zin de mogelijkheid om de huidige regeling verder te vereenvoudigen.
Nader onderzoek zal duidelijk maken of daar mogelijkheden toe zijn, schrijft Wiebes in een brief aan de Tweede Kamer.
De kleine ondernemersregeling verleent een vermindering van belasting aan kleine ondernemers.
Deze vermindering is maximaal even groot als de door de kleine ondernemer af te dragen btw en kan niet hoger zijn dan € 1.345. .
In dat laatste geval kan de kleine ondernemer verzoeken om ontheven te worden van administratieve verplichtingen.