Wat betekend de “nieuwe kleine ondernemingsregeling” voor mij?

We zijn inmiddels een aantal maanden verder in 2020 en hebben ervaring opgedaan met de nieuwe kleine ondernemingsregeling.

Een eigenaar van zonnepanelen wordt voor de BTW aangemerkt als ondernemer. Hierdoor moet hij over al zijn opgewekte energie BTW aan de belastingdienst betalen.

De hoogte van dit BTW bedrag is gekoppeld aan de capaciteit van de totale installatie. Stel dat de capaciteit van de installatie 6.500 WP is, dan moet per kalenderjaar Eur 140 BTW aan de belastingdienst betaald worden.

De oude KOR-regeling:

Bij de oude KOR-regeling, waaraan particulieren met zonnepanelen standaard aan meededen, was er sprake van een kwijtscheldingsregeling.

Als over een kalenderjaar minder dan Eur 1.345 BTW aan de belastingdienst moest worden betaald, werd dat bedrag kwijtgescholden. In de praktijk betekende dit dat er na het jaar van aankoop van de zonnepanelen geen BTW meer aan de belastingdienst betaald hoeft te worden.

De nieuwe KOR-regeling:

Bij de nieuwe KOR-regeling is er geen sprake meer van een kwijtschelding waarvan gebruik gemaakt kan worden.

Hierdoor moet elk jaar het BTW forfait (in bovenstaand voorbeeld Eur 140) aan de belastingdienst betaald worden.

Om te voorkomen dat iemand elk jaar dit bedrag aan de belastingdienst moet betalen, kan bij de nieuwe regeling een vrijstelling aangevraagd worden.

Als deze vrijstelling wordt toegekend, hoeft geen BTW aangifte meer ingevuld te worden en kan ook geen BTW meer teruggevraagd worden.

Voor de meeste mensen is deze situatie vergelijkbaar met de situatie zoals die tot 31 december 2019 van toepassing was.

Verschil tussen beide regelingen:

Op het eerste oog zit er dus weinig verschil in het effect van beide regelingen.

In de praktijk pakt een en ander toch anders uit.

Met name als iemand voor de tweede keer zonnepanelen wil kopen, bv doordat een systeem wordt uitgebreid of als een verhuist wordt naar een andere woning.

Dat komt doordat als iemand gebruik maakt van de nieuwe vrijstelling en opnieuw de BTW terug wil vragen, dan geldt de nieuwe keuze voor minimaal drie jaar.

Bij de aankoop van de nieuwe set panelen, kan dus in het jaar van aanschaf het grootste deel van de betaalde BTW teruggevraagd worden, maar moet in de volgende twee jaren elk jaar het BTW forfait aan de belastingdienst betaald worden.

Pas na het derde jaar kan opnieuw gebruik gemaakt worden van de nieuwe KOR-regeling.

Een tweede punt van aandacht is de hoogte van het BTW bedrag dat op de aanschaf teruggevraagd wordt. Als dit bedrag hoger is dan Eur 2.500 en u wilt gebruik maken van de nieuwe KOR-regeling, dan moet u een deel van de ontvangen BTW aan de belastingdienst terug betalen. In die situatie kan het aantrekkelijker zijn om nog minimaal vier jaar BTW aangifte te doen en een bedrag aan de belastingdienst betalen, voordat de nieuwe KOR – regeling aangevraagd wordt.

Mocht u tegen vragen aanlopen over dit onderwerp, stel ons dan gerust een vraag.

Tool financieel rendement op zonnepanelen (particulier)

Hogere overheidsheffingen maakt financieel rendement zonnepanelen nog aantrekkelijker.  (berekening geactualiseerd naar belastingtarieven 2020)

BTW identificatie nummer

Op 1 januari 2020 is het nieuwe btw-identificatienummer in gebruik.

De belastingdienst heeft dit nieuwe nummer ingevoerd omdat zij op de vingers getikt waren in verband met de schending van de privacy. Het BTW nummer dat voor natuurlijke personen gebruik wordt bestaat namelijk uit het BSN nummer, gevolgd door een letter en twee cijfers. Dit BTW nummer was daarmee te herleiden naar de eigenaar.

Dit “oude” btw nummer blijft gewoon bestaan. Voor de communicatie met de belastingdienst moet dat nummer gebruikt worden.

Naast het oude nummer is dus een nieuw btw-identificatie nummer ingevoerd. Dit nummer is niet meer te herleiden naar de eigenaar.

Dit nieuwe nummer moet gebruikt worden als een ondernemer BTW-facturen gaat versturen. Staat dit nummer niet op een factuur, dan kan de afnemer de BTW die op de factuur vermeld staat niet terug vragen.

LET OP: Wetswijziging

Wetswijziging per 1 januari 2019 !!!!

In de wijzigingen van de belastingwet voor het jaar 2019 is o.a. het volgende opgenomen:

Termijn verzoek uitnodiging tot doen van aangifte voor teruggaaf omzetbelasting
Een teruggaaf van omzetbelasting kan worden verzocht via een aangifte. Als een belastingplichtige geen uitnodiging tot het doen van aangifte heeft ontvangen, kan de belastingplichtige de inspecteur verzoeken om hiertoe alsnog te worden uitgenodigd.Op dit moment geldt voor dit verzoek geen termijn. Per 1 januari 2019 wordt daarom geregeld dat de belastingplichtige de inspecteur binnen zes maanden na afloop van het kalenderjaar waarin het recht op teruggaaf is ontstaan om een uitnodiging tot het doen van aangifte moet verzoeken.

 

Dit betekend dat het met ingang van 2019 niet meer mogelijk is om de betaalde BTW op Zonnepanelen voor oude jaren terug te vragen.

Wilt u uw BTW voor oude jaren alsnog terug vragen, zorg dan dat uw aanvraag voor 31 december 2018 door de de belastingdienst is ontvangen.

Wilt u dat wij deze aanvraag voor u doen, meld u dan direct bij ons aan !!

 

(Vul hier uw gegevens in en wij pakken uw aanvraag verder op:)

Vraag hier uw betaalde BTW op Zonnepanelen van de belastingdienst terug

  • Hieronder kunt u uw bestanden koppelen en naar ons toe sturen.
  • Als u een rijbewijs als legitimatie gebruikt, wilt u dan zowel een kopie van de voorzijde als de achterzijde naar ons toe sturen?
  • Als u nog op en aanmerkingen heeft, dan kunt u deze hieronder invullen:
 

Beveiliging:

 

Belastingplan 2019: Wijziging kleine ondernemingsregeling

In het belastingplan 2019 is het voorstel opgenomen om met ingang van 1 januari 2020 de kleine ondernemingsregeling te herzien.

Deze regeling houdt op dit moment in dat als op jaarbasis minder dan Eur 1.345 BTW aan de belastingdienst betaald moet worden, dit bedrag door de belastingdienst kwijtgescholden wordt.

In de nieuwe regeling vervalt deze kwijtscheldingsregeling. Hier voor in de plaats komt een “vrijstellingsregeling”.

Deze vrijstelling moet vooraf worden aangevraagd, mits de jaaromzet lager is dan Eur 20.000.

Na het toekennen van deze vrijstellingsregeling hoeft geen BTW aangifte meer gedaan te worden.   Deze vrijstellingsregeling is dan minimaal drie jaar geldig.

Nieuw in deze regeling is dat dit ook mogelijk is voor rechtspersonen. Deze groep (B.V.’s verenigingen, stichtingen ed.) kunnen onder de huidige regeling nog geen gebruik van de kwijtscheldingsregeling maken.

 

Een punt van aandacht is nog wel het moment dat omgeschakeld wordt van de reguliere BTW aangifte naar de vrijstellingsperiode.

Op dat moment kan een deel van de eerder terug gevraag ontvangen BTW weer aan de belastingdienst terugbetaald moeten worden. Hiervoor zal nog een nadere invulling komen.

 

De regering geeft in het belastingplan aan dat de gevolgen voor eigenaren van zonnepanelen naar verwachting niet groot zullen zijn. Hierdoor blijft het mogelijk om ook na 2019 de betaalde BTW op zonnepanelen terug te vragen.

 

Toelichting bij belastingplan 2019:

kor nieuw

 

 

 

 

Investeringsaftrek voor zonnepanelen

Als een ondernemer binnen zijn eigen bedrijf zonnepanelen aankoopt, dan hij voor de inkomstenbelasting aanspraak maken op de investeringsaftrek.

De investeringsaftrek is een fictieve kostenpost waardoor er minder belasting betaald moet worden.

Als zonnepanelen op een woning geplaatst werd, ontstond de discussie of de zonnepanelen (door natrekking) onderdeel was van de woning.

Als dat zo was, dan verviel het recht op de investeringsaftrek, om dat die regeling niet voor woningen geldt.

De staatssecretaris van financiën heeft nu duidelijkheid gegeven op deze vraag.

Bij aankoop van zonnepanelen door ondernemers bestaat er recht op de investeringsaftrek, mits er geen sprake is van geïntegreerde zonnepanelen.

 

Omdat de investeringsaftrek alleen mogelijk is voor mensen die ondernemer voor de inkomstenbelasting zijn, geldt deze regeling niet voor particulieren die zonnepanelen aankopen.

 

(Bron: besluit staatssecretaris nr. 2016-101667)

 

 

Investeringszekerheid voor de salderingsregeling

 

salderingsregelingsalderingsregeling

Als op een zonnige dag meer energie wordt opgewekt, dan er op dat moment in de woning wordt verbruikt, dan wordt de overtollige energie aan het openbare net geleverd.

Deze energie wordt “weggestreept” tegen elektriciteit die op een ander moment weer van het net wordt afgenomen.

Hierdoor hoeft u uw energiebedrijf alleen te betalen over het verschil tussen de afgenomen en de geleverde elektriciteit.

Deze regeling wordt de salderingsregeling genoemd.

 

Door deze salderingsregeling vertegenwoordigd iedere opgewekte Kwh een waarde van ongeveer € 0,20, waardoor investering in zonnepanelen aantrekkelijk is.

De salderingsregeling is in ieder geval geldig tot 2020. Voor de periode na die tijd moet het ministerie van economische zaken nog besluiten hoe ze met deze regeling om zullen gaan.

Energie agenda

Op 7 december 2016 heeft minister Kamp de energie agenda uitgebracht. In deze energie agenda heeft hij o.a. het volgende aangegeven:

“aanpassing van de salderingsregeling gaat sowieso gepaard met een overgangsregeling om investeringszekerheid te borgen”

Voor mensen die gebruik maken van de zgn. postcoderoos regeling is is de wetgeving een investeringszekerheidstermijn ingebouwd van 15 jaar.

Als deze zelfde termijn gaat gelden voor de investering van zonnepanelen door particulieren, dan blijft de aankoop van zonnepanelen financieel interessant.

klik hier voor het onderdeel van de energie agenda

klik hier voor de gehele energie agenda

 

 

 

 

 

Eigenaren zonnepanelen krijgen mogelijk onterechte aanslag omzetbelasting

De belastingdienst  heeft vandaag onderstaand bericht gepubliceerd:

 

Ongeveer 2.000 eigenaren van zonnepanelen krijgen mogelijk deze week een onterechte aanslag omzetbelasting hoewel ze eerder een ‘ontheffing van administratieve verplichtingen’ hebben gekregen.

De aanslag waarover het gaat, heeft als datum 28 mei 2016.

Excuusbrief
Als ten onrechte een naheffingsaanslag wordt opgesteld, stuurt de Belastingdienst een excuusbrief.

In dat geval hoeft de aanslag niet betaald te worden. U krijgt dan een nihilaanslag met als datum 3 juni 2016.

Belastingdienst verstuurd correctiebrieven aangifteplicht

Begin deze maand zijn een groot aandeel zonnepanelenbezitters verblijdt met een brief van de belastingdienst, waarin aangekondigd werd dat zij BTW aangifte moesten doen, ondanks dat aan hun eerder een vrijstelling was verleend.

Al snel bleek dat hier door de belastingdienst een fout was gemaakt. Op de site van de belastingdienst is op 13 april dan ook een bericht geplaatst dat de belastingdienst de oorzaak van deze fout uit zou zoeken.

Mensen die ten onrechte zo’n brief hadden ontvangen, hoefde verder geen aktie te ondernemen.

 

Vandaag is door de belastingdienst een correctiebrief  verzonden, waarin ze een en ander weer recht zetten.

Een kopie van deze brief treft u hier aan.